O nama

Uprava za igre na sreću

Uprava za igre na sreću oformljena je 01.10.2008. godine kao samostalan organ uprave. Donošenjem Zakona o igrama na sreću, stvorile su se normativne pretpostavke za rad Uprave za igre na sreću. 
Implementacija  Zakona kao i neočekivano povećanje broja priređivača igara na sreću i objekata u kojima se priređuju igre na sreću ukazale su na potrebu osnivanja organa uprave nadležnog za igre na sreću, a sve sa ciljem efikasnog i racionalnog bavljenja poslova, te podizanjem standarda u ovoj oblasti, kako bi se obezbjedila stalna i potpuna kontrola priređivača igara na sreću.
Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave (˝Sl. list RCG˝, br 38/03 i ˝Sl. list CG˝ br. 22/08 i 42/11), koju je donjela Vlada Crne Gore 29.12.2011. godine,  članom 9 utvrđeno je da je Uprava za igre na sreću organ u sastavu Ministarstva finansija. Istom  Uredbom  članom 33 utvrđeno je da će Uprava za inspekcijske poslove preuzeti od organa državne uprave, shodno članu 69 stav 1, državne službenike i namještenike, koji su vršili preuzete inspekcijske poslove, opremu i službenu dokumentaciju. U skladu sa navedenim Odsjek za poslove inspekcijskog nadzora izuzet je iz nadležnosti rada Uprave za igre na sreću i usmjeren na Upravu za inspekcijske poslove.
Nadzor  nad zakonitošću i cjelishodnošću rada i zakonitošću upravnih akata Uprave za igre na sreću vrši Ministarstvo finansija. Za direktoricu Uprave za igre na sreću, dana 17.06.2016. godine postavljena je Milena Savović-Baptista.
 

Nadležnosti Uprave za igre na sreću

Uprava za igre na sreću vrši poslove koji se odnose na:

 • Odlučivanje o svojstvu neke igre, kao igre na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću
 • Pripremanje stručne osnove za izradu propisa u oblasti igara na sreću
 • Davanje saglasnosti na pravila igara na sreću
 • Vođenje registra priređivača igara na sreću
 • Učestovanje u komisijama za izvlačenje i pronalaženje dobitaka u lutrijskim igrama na sreću
 • Vršenje kontrole osnovnog kapitala i depozita kod priređivača igara na sreću po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca
 • Izdavanja odobrenja za držanje riziko-depozita za osiguranje isplata, dobitaka kod posebnh igara na sreću
 • Razmatranje ponuda dospjelih na konkurs za dodjelu koncesija za priređivanje igara na sreću, u skladu sa postupkom davanja koncesije i obavljanje ostalih stručnih poslova u vezi sa davanjem koncesija
 • Pripremanje predloga za oduzimanje koncesija
 • Vršenje procjene vrijednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama
 • Predlaganje akata o ostalim uslovima koji igračnica mora da ispuni
 • Određivanje jedinstvenog, finansijskog softvera za klađenje
 • Izdavanje odobrenja za promjenu lokacije automat-kluba, odnosno kladionice i uplatnog mjesta
 • Izdavanje naljepnica za automate i stolove
 • Izdavanje saglasnosti i vršenje kontrole priređivača nagradnih igara u robi i uslugama
 • I druge poslove koji su joj određeni u nadležnost

 

Uprava za igre na sreću posjeduje dva putnička vozila.

Jedno je marke  Hyndai I30, registarskih oznaka: PG-CG 648 a drugo Renault Laguna, registarskih oznaka: PG-MN 500.

 

 

 

Sima Barovića br. 30 
Podgorica
Crna Gora

Tel  +382 (0) 20 265 438
Fax +382 (0) 20 265 439

Mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web www.upravazaigrenasrecu.me